Nawsheen Boodhun

Nawsheen Boodhun is HSJ's engagement editor.

Contact info

Tel:
020 7608 9094